Wolpertinger 2018
BenTimon
E H E M Y S S _ E E F G K S
00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A                              
B                              
C                              
D                              
E                              
F                              
G                              
H               *              
I                              
J                              
K                              
L                              
M                              
N                              
O                              
 
VOR
BenTimon
noch im Säckchen:
A A A A A B B C C D
D D D E E E E E E E
E E E E F G G H H H
I I I I I I J K L L
L M M M N N N N N N
N N N O O O P Q R R
R R R R S S S S T T
T T T T U U U U U U
V W X Z Ä Ö Ü _

Quackle meint:
 best  8F HEY  26 58.17% EMSE
  1.57*8G HEY  26 57.60% EMSE
  5.75 8H MY   26 55.79% EHESE
  6.08 8G EY   22 55.61% HEMSE
  6.52 8H HEY  26 55.52% EMSE
  8.81 8G MY   26 54.57% EHESE
  9.57 8H EY   22 54.20% HEMSE
  11.4 8G MYS  28 53.47% EHEE
  13.3 8G MESH 14 52.72% EYE
  13.5 8F MYS  28 52.54% EHEE